La Vie en Taichi


QI GONG
[do_widget id=nav_menu-4]
 Wu Xing 5 bewegers

Openingsbeweging 

YI spirit van de beweger aarde
PO spirit van de beweger metaal
ZHI spirit van de beweger water
HUN spirit van de beweger hout
SHEN spirit van de beweger vuur

 

Afsluiten
.